top of page

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden

 

Algemeen: Onder verkoper wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan degene die deze Algemene levering- en betalingsvoorwaarden in een of meer overeenkomsten/aanbiedingen/offertes/opdrachten gebruikt respectievelijk daarnaar verwijst in overeenkomsten/aanbiedingen/offertes/opdrachten of andere stukken verwijst dan wel pleegt te verwijzen. Onder wederpartij wordt verstaan degenen die de gelding van deze Algemene voorwaarden op enigerlei wijze heeft aanvaard of verondersteld kan worden te hebben aanvaard. Deze levering- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, aanbiedingen, opdrachten en op alle met ons gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts indien en voorzover wij ons hiermee schriftelijk akkoord hebben verklaard. Door het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt de wederpartij tevens onze levering- en betalingsvoorwaarden. Toepasselijkheid van de door de wederpartij gehanteerde algemene levering- en inkoopvoorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen; deze voorwaarden treden daarvoor voor zover nodig in de plaats. Op al onze overeenkomsten zijn het Nederlands recht en de Nederlandse handelsgebruiken van toepassing. Alle geschillen, welke tussen de verkoper en de wederpartij mochten ontstaan, zullen aan de bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd.

 

Prijzen en offertes: Al onze offertes en prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van dertig dagen na datum van de offerte, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de overeenkomst niet wordt verleend, hebben wij het recht alle kosten, die wij hebben moeten maken om de aanbieding op te stellen aan opdrachtgever in rekening te brengen. Wij behouden ons het recht voor, onze prijzen en aanbiedingen te wijzigen zolang er geen overeenkomst tot stand is gekomen. Indien na de aanbieding of totstandkoming van een overeenkomst één of meer van de kostprijsbepalende factoren, waarop de prijs c.q. prijzen van de verkoper is/zijn gebaseerd, door welke omstandigheden dan ook een wijziging ondergaan, is de verkoper gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijs/prijzen dienovereenkomstig te verhogen, zonder dat zulks de wederpartij recht geeft op ontbinding van de overeenkomst. De verkoper is bevoegd om verhogingen van belastingen, heffingen, vervallen, wijzigen of invoeren van wetten, wettelijke voorschriften e.d. of andere lasten van overheidswege, welke de uitvoeringskosten van het werk verhogen ten opzichte van de datum van de totstandkoming van de overeenkomst/aanbieding/offerte, de meerdere direct met het werk verbandhoudende kosten door te berekenen aan de wederpartij. De verkoper is niet gebonden door opmerkingen, mededelingen en/of toezeggingen van degenen die ons vertegenwoordigen, tenzij schriftelijk bevestigd. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Prijsberekening: Minimum te berekenen oppervlakte per stuk 0,5 m² bij isolatieglas, spiegeldraadglas en gelaagd glas. Voor al het andere glas wordt een minimum van 0,2 m² berekend. Verder wordt voor speciale glassoorten, speciale uitvoeringen, speciale vormen en plaatsing anders dan op de begane grond een toeslag berekend.

 

Betaling: Na lever- en/of plaatsingsdatum zal direct worden gefactureerd en worden de betalingsvoorwaarden onmiddellijk van kracht. Betalingen, in de overeengekomen valuta, dienen strikt binnen 14 dagen na de factuurdatum op ons rekeningnummer te zijn bijgeschreven zonder verrekening en aftrek van enige korting. Indien niet binnen 30 dagen na de factuurdatum de betalingen in ons bezit zijn wordt 1,5% rente bij de debiteur in rekening gebracht, te berekenen vanaf de datum van opeisbaarheid. Betaling wordt als geschied beschouwd als het bank- of girorekeningnummer van de verkoper is gecrediteerd met het betreffende bedrag en de verkoper daarvan in kennis is gesteld. Als contant wordt betaald dient dat direct na levering en/of plaatsing van het glas/product//goederen/dienst ter plaatse te geschieden. In geval van in gebreke blijven, dat zal zijn vanaf het verstrijken van de overeengekomen termijn of het niet nakomen van enige verplichting zonder dat ingebrekestelling is vereist, zullen de betalingen achtereenvolgens in mindering streken op eerst de kosten, vervolgens de verschenen rente en tenslotte op de oudste facturen en de lopende rente. Als een factuur niet tijdig wordt voldaan dan worden alle betalingsverplichtingen van de wederpartij, ook dat werk waarvoor nog niet is gefactureerd, onmiddellijk opeisbaar. De verkoper heeft het recht de overeengekomen prijs direct en geheel op te eisen en/of de overeenkomst te ontbinden in geval van faillissement, surseance van betaling van de wederpartij, beslag op een deel of alle diens bedrijfsgoederen/eigendommen en goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst of stillegging of liquidatie van zijn onderneming. De verkoper is tevens gerechtigd alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die veroorzaakt worden door niet betaling of andere tekortkomingen van de verkoper, te vorderen van de verkoper. Onder buitengerechtelijke kosten, met een minimum van € 50,-- exclusief BTW, wordt verstaan de kosten die de verkoper heeft moeten maken door zich te verzekeren van hulp van derden om tot invordering te komen van het verschuldigde. De verkoper hoeft niet aan te tonen dat hij deze kosten heeft moeten maken. Indien de verkoper het faillissement van de wederpartij aanvraagt is deze laatste, naast de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, ook de vervolgingskosten en de kosten van de faillissementsaanvrage verschuldigd.

 

Bestellingen en leveringstermijnen: Bestellingen dienen schriftelijk, ondertekend door een bevoegd persoon en voorzien van een datum en firmastempel per fax of post te geschieden. Bij telefonische bestellingen ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de maten/soorten glas en glas/spouw diktes bij de wederpartij. Indien een order in productie is gegeven kunnen er geen wijzigingen meer plaatsvinden. Een overeengekomen productie wordt door ons zo goed mogelijk nagekomen. Overschrijding van de leveringstermijn geven de wederpartij generlei recht van welke aard dan ook op annulering en/of ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding.

 

In gebreke blijven van de wederpartij bij afname: Indien de wederpartij binnen twee weken na de overeengekomen afleveringsdatum de bestelde goederen niet in ontvangst heeft genomen, is hij zonder verdere sommatie in gebreke, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

 

Klachten: Er wordt gewone handelskwaliteit geleverd, tenzij de bestelling door de wederpartij bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door hen schriftelijk zijn bevestigd. De verkoper is niet aansprakelijk voor onvermijdelijke afwijkingen van kleur, kwaliteit, dessin, zuivere diktes en van technische aard. De wederpartij is verplicht terstond na aflevering van het glas/product/goederen/dienst te onderzoeken of het geleverde voldoet aan de overeengekomen eisen. Over klachten van de wederpartij over de wijze van nakomen van het geleverde door de verkoper, moet de verkoper terstond en tevens ter bevestiging binnen 5 dagen na ontvangst van het geleverde/geplaatste/uitgevoerde glas/product/goederen/dienst per aangetekend schrijven in kennis worden gesteld, zodat deze zich nog van de juistheid hiervan kan vergewissen, bij gebreke waarvan de wederpartij geen enkel recht te dien zake tegen de verkoper zal kunnen doen gelden. Indien een tijdig ingediende klacht juist wordt bevonden heeft de verkoper het recht alsnog zijn verplichtingen na te komen/herstellen, zonder dat de koper verder te dien zaken van de verkoper kan vorderen. Mocht nakoming niet meer mogelijk zijn, dan is de verkoper niet verder aansprakelijk dan tot ten hoogste een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de verkochte glas/producten/goederen/diensten. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid is uitgesloten.

 

In bewaring en/of ter bewerking en/of verwerking gegeven glas/goederen/producten: Het risico van schade en/of breuk tijdens of ten gevolge van transport, tijdelijke opslag en/of bewaring of van de aan de verkoper ter bewerking en/of bewaring gegeven glas/producten/goederen, waarvan of waarmee waar dan ook een opdracht is uitgevoerd is voor rekening van de wederpartij.

 

Eigendomsvoorbehoud: Wij behouden ons het eigendom van alle door ons geleverde glas/producten/goederen voor, totdat de koopprijs geheel betaald is. Bij elkaar opvolgende leveranties ingevolge één of meer order(s) waarvoor meer dan een factuur verzonden is, blijft gedeeltelijke betaling het eigendomsvoorbehoud rusten op alle geleverde goederen, tenzij door ons schriftelijk is verklaard dat wij ten aanzien van bepaalde goederen ons eigendomsvoorbehoud prijsgeven. Als betaling van de koopprijs geldt niet betaling met een wissel, zelfs wanneer wij daarin hebben toegestemd, tot de wissel is gehonoreerd. Indien de wederpartij in gebreke blijft ten aanzien van enige op hem rustende verplichting, heeft de verkoper het recht het hem toebehorende glas/producten/goederen op kosten van de wederpartij zelf of te laten terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. Alle daaruit voortvloeiende schaden en kosten komen voor rekening van de wederpartij.

 

Overmacht: Overmacht, omstandigheden die door de verkoper ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet waren te voorzien, bevrijdt de verkoper van de verplichting tot levering en/of naleving van hetgeen gedurende de overmacht had dienen te worden geleverd/uitgevoerd. Onder overmacht wordt onder andere verstaan gebrek aan grondstoffen, fabrieksstoringen van welke aard dan ook, werkstakingen bij de fabrikant of andere derden, uitsluiting van of gebrek aan werknemers en alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege of vakbonden, epidemieën, mobilisatie, staat van beleg, staat van oorlog of oorlog, verkeersstremming bij spoorwegen of gebrek aan vervoermiddelen, verkeersblokkades of weersomstandigheden.

 

Aanneming van werk: In geval de verkoper tevens de verplichting op zich neemt om het door hem verkochte glas/product/goederen/dienst  in opdracht van de wederpartij te bewerken en/of te plaatsen, alsmede wanneer uitsluitend sprake is van bewerken en/of plaatsen zonder dat tussen dezelfde partijen met betrekking tot het te bewerken en/of plaatsen glas/product/goederen/dienst een overeenkomst van koop en verkoop tot stand is gekomen, vinden de voorafgaande artikelen op deze overeenkomst tot aanneming van werk overeenkomstig toepassing. Alsdan dient in plaats van “verkoper” “aannemer”, “wederpartij” “aanbesteder” en “koopprijs” “aannemingssom” te worden gelezen.

 

Risico: De aannemer draagt met betrekking tot het aangevoerde glas het risico, totdat het glas, dat wil zeggen elke ruit afzonderlijk, in de sponning is geplaatst. Voor zover de aanbesteder enig risico (breuk, brand, diefstal, etc.) door de verzekering dekt, komt zodanig risico echter vanaf de aanvoer van het glas op het werk onmiddellijk voor rekening van de aanbesteder. De aanbesteder is verplicht aan het einde van iedere werkdag de door de aannemer verrichte plaatsingswerkzaamheden op te nemen en bij akkoordbevinding goedkeuren. Indien de aanbesteder dat zonder redelijke grond nalaat/verzuimt, ofwel in geval van afkeuring verzuimt de aannemer terstond schriftelijk de redenen van de afkeuring mede te delen, wordt het werk geacht ten genoegen van de aanbesteder te zijn opgeleverd en door deze te zijn goedgekeurd. Indien een tijdig, dus zoals hiervoor aangegeven de dag van de plaatsing/uitvoering, ingediende schriftelijke klacht met betrekking tot de plaatsing van glas/product/goederen gegrond/juist wordt bevonden, is de aannemer slechts gehouden tot herplaatsing van het glas/product/goederen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van de aannemer is uitgesloten.

 

Schade en aansprakelijkheid: De verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het bouwwerk en schade aan en verlies van op of bij het werk aangevoerde bouwstoffen, werktuigen of andere voorwerpen, wanneer deze is ontstaan door duidelijk aan te tonen opzet of grove schuld van hemzelf of degenen, waarvan hij bij de uitvoering van de verbintenis gebruik heeft gemaakt. Voor de gevolgen van het leveren en plaatsen van glas in volgens bestaande normen, praktijkrichtlijnen en/of fabrieksvoorschriften onjuiste hoedanigheid, dikte en/of samenstelling, alsmede voor de gevolgen van het plaatsen in sponningen van onjuiste afmetingen, vorm, materiaal of afwerking en/of onder weersomstandigheden, die het plaatsen in droge en schone sponningen onmogelijk maken, is de verkoper niet aansprakelijk. Het naleven van alle NEN- en NPR-normen komt volledig ter verantwoording van de opdrachtgever.

 

Veiligheid: NEN 3569, veiligheidsbeglazing; deze norm omschrijft de noodzaak van het toepassen van veiligheidsglas onder andere ter plaatse van borstweringen en ruiten van plafond tot op vloerniveau. Gezien u bij schade aansprakelijk kan worden gesteld, willen wij u hier met nadruk op wijzen! Wij voldoen met deze opmerking aan onze waarschuwingsplicht volgens het bouwbesluit, wat ons vrijwaring geeft van eventuele schadeclaims.

 

Garantie isolerend dubbelglas: Indien door de fabriek, al dan niet via de verkoper, ter zake van door deze laatste geleverd en/of geplaatst isolerend dubbelglas een garantie wordt verstrekt gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor de kwaliteit van het geleverde c.q. geplaatste isolerend dubbelglas uitsluitend de van de fabriek afkomstige garantiebepalingen. Geeft de fabriek, om welke reden dan ook, juridisch dan wel feitelijk, geen garantie, dan wordt door de verkoper eveneens geen garantie verstrekt. De verkoper zal zich naar vermogen inspannen teneinde te bevorderen, dat de fabriek haar verplichtingen uit hoofde van de door haar verstrekte garantie nakomt. De wederpartij kan geen recht uit enige garantie doen gelden, zo lang hij niet aan al zijn verplichtingen, zowel financieel als anderszins, uit de met betrekking tot de levering en/of plaatsing van het isolerend dubbelglas gesloten overeenkomst voortvloeiend, heeft voldaan.

 

Afmetingen en andere gegevens: Voor de juistheid van de in de tekeningen en het bestek voorkomende ofwel anderszins aan de verkoper verstrekte gegevens betreffende afmetingen, hoeveelheden, methoden van plaatsing, constructies, etc. in de meest ruimste zin van het woord, staat de wederpartij in. De verkoper heeft recht op bijbetaling of schadeloosstelling indien er sprake is van verschil tussen deze gegevens en de werkelijkheid. Tenzij vooraf bij opdracht uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan de wederpartij nooit van de verkoper verlangen dat deze van de door hem gebruikte hulpmiddelen, zoals kit, stopverf etc., van een of meer speciale merken of kwaliteit gebruikt.

 

Aanvullende bepalingen bij plaatsingswerkzaamheden: Voor het verticale transport van alle door de verkoper aan te voeren materialen/glas/producten/goederen dient gebruik te kunnen worden gemaakt van de op de bouw/werkplek aanwezige bedrijfsveilige en –klare bouwkraan of bouwlift met bedieningspersoneel. Dit verticale transport dient binnen de normale werkuren te kunnen plaatsvinden op tijdstippen die in nauw overleg met de verkoper worden vastgesteld. Indien het lossen van materialen/glas/producten/goederen op de verdiepingsvloeren de aanwezigheid van bedrijfsveilige en voor gebruik gereed zijnde uitsteeksteigers noodzakelijk maakt, zal hierin door de wederpartij voor zijn rekening moeten worden voorzien. Van de eventueel voor het plaatsen van glas noodzakelijke steigers zal door de verkoper gratis gebruik kunnen worden gemaakt. Formaat en uitvoering van deze steigers zullen aan de door de gebruiker uit te voeren werkzaamheden zijn of worden aangepast. De verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot plaatsingsvoorschriften, welke zonder voorafgaand overleg met hem zijn vastgesteld. Indien aan de verkoper door de wederpartij de plaatsing van materialen/steigers e.d. wordt opgedragen, die hem tot dat doel door de wederpartij ter beschikking zijn/worden gesteld, wordt door de verkoper geen enkel risico aanvaard, ook niet tijdens montage en de daartoe behorende werkzaamheden, waar het breuk en/of beschadiging van dergelijke materiele/steigers betreft. Ook niet als de door verkoper gemonteerde materialen/steigers schade aan derden veroorzaken.

 

Malvoorwaarden: Indien u niet conform de uitgebreide modeltekening kunt bestellen, verzoeken wij u uw bestelling van een gedetailleerde tekening te voorzien. In uiterste noodzaak kunt u een mal op glasmaat inzenden. Bij zeer veel modellen komt nog gedeeltelijk handwerk om de hoek kijken en wordt de door u toegezonden mal gebruikt om de definitieve ruit te maken. De kwaliteit van eindproduct mede afhankelijk is van de kwaliteit van de aangeleverde mal. Om ergernis na aflevering en/of problemen tijdens de productie te voorkomen zijn er zeer stringente voorwaarden voor acceptatie van glasmallen. Wanneer volgens mal gefabriceerd wordt gelden per mal toeslagen op de prijs.

Indien een mal wordt ingezonden dienen er de volgende aanwijzingen op de mal te zijn aangegeven: klantnaam en/of nummer, samenstelling van de te produceren eenheid, binnen- en buitenzijde, zo nodig een referentie(persoon).

De mallen dienen een vlak oppervlak te hebben, moeten uitgevoerd worden in een onbreekbaar, onvervormbaar en stijf materiaal (bijv. triplex, hardboard, etc), geen mallen van papier aangezien deze te kwetsbaar zijn tijdens het gebruik in productie, het materiaal moet ongevoelig zijn voor krimpen, uitzetten als gevolg van atmosferische omstandigheden, de gehele mal moet “precies” de omtrek van de te leveren eenheid aangeven, dus aanwijzingen als ‘rondom een x-tal mm/cm toevoegen of aftrekken zijn niet toegestaan. Mallen dienen vergezeld te gaan van een schriftelijke bestelling, waarbij vermeld moet worden; datum en referentie van bestelling en aanleverdag mallen. De maximale afmetingen zijn 310 cm x 150 cm. Indien de mallen groter zijn moeten ze in twee nauwkeurig sluitende delen aangeleverd worden. De afmetingen van de mal zullen beslissend zijn in geval van een onverhoopt verschil met de theoretisch opgegeven, bepaalde of bevestigde specificatie.

Alleen als u zich aan bovenstaande voorwaarden houdt kunnen wij u een efficiënte en snelle afwikkeling garanderen. Wij behouden ons het recht voor om mallen die niet aan

bottom of page